2016 Printable Prosthetics -  Master's Thesis

2016 Printable Prosthetics -  Master's Thesis

2015 The Tailored Utensil

2015 The Tailored Utensil

2014 Nomad

2014 Nomad

2015 H.P.A.D.

2015 H.P.A.D.

2013 Crystalise 3D Printer

2013 Crystalise 3D Printer

2011 - 2013

2011 - 2013